privacy statement

Privacy statement

PRIVACYVERKLARING RONAN R-Freight B.V.
 
RONAN R-Freight B.V. is een bedrijf dat zich bezig houdt met logistieke dienstverlening voor verschillende partijen. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere bedrijven of organisaties. Wij vinden het van groot belang dat nauwkeurig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. RONAN R-Freight verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacywetgeving in acht.  
In deze Privacyverklaring leggen wij u graag uit wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen we u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
RONAN R-Freight verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:
Voor- en achternaam;
Adres, postcode, woonplaats;
Geslacht;
Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
E-mailadres;
IP-adres;
Functie;
Demografische gegevens zoals informatie over werkwijze en behoefte aan bepaalde producten of diensten;
Marketingvoorkeuren;
Financiële gegevens (bankrekeningnummer, schulden, facturen);
BTW-nummer;
Overige persoonsgegevens die u actief, in correspondentie en telefonisch, verstrekt.
 
RONAN R-Freight zal alleen de voor het uitvoeren van de overeenkomst en de dienstverlening, het voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting danwel wegens gerechtvaardigde belangen noodzakelijke gegevens verwerken. Indien u danwel derden bepaalde gegevens over u niet aan ons verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst en/of dienstverlening uit te voeren. Indien u gegevens van derden (partner, kinderen, contactgegevens van personen ingeval van nood) aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door RONAN R-Freight en dat u hen naar deze Privacyverklaring verwijst. 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RONAN R-Freight verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend:
Afhandeling van uw betaling;
Levering van de door u gevraagde diensten of producten;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze overeenkomst en/of dienstverlening uit te kunnen voeren;
Advisering en informatieverstrekking over onze diensten en producten, alsmede wijzigingen daarin;
Aanbieden van andere diensten en producten die voor u interessant zouden kunnen zijn;
Onderzoek naar klanttevredenheid;
Interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van diensten en producten van RONAN R-Freight en verbetering van producten en diensten;
Nakomen van wettelijke verplichtingen.
 
RONAN R-Freight baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:
 
Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 
Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
 
Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.  
 
Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen blijven omgaan. 
Juistheid van gegevens
Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en/of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren. 
Bewaartermijn persoonsgegevens
RONAN R-Freight bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens bewaren conform de fiscale bewaartermijn van minimaal 7 jaar, tenzij op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is. 
Delen van persoonsgegevens met derden
RONAN R-Freight deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan, maar niet uitputtend:
Overheidsinstanties waar nodig voor RONAN R-Freight om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
Derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van RONAN R-Freight worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies;
Expertisebureaus en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages;
Juristen of advocaten wegens advisering of in verband met juridische procedures;
Rechtsopvolgers, in geval van verkoop van dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een onderdeel van) RONAN R-Freight. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform dit statement gebruikt blijven worden.
 
Verwerking buiten de EU
RONAN R-Freight is een organisatie die haar diensten en producten wereldwijd distribueert. Gezien dit wereldwijde karakter van de diensten die door RONAN R-Freight worden verleend, kunnen persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal RONAN R-Freight  zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU of een vergunning.
Direct marketing
 
RONAN R-Freight zal uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer RONAN R-Freight u per email benadert voor marketing doeleinden zullen wij vooraf van u toestemming daarvoor nodig hebben.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RONAN R-Freight gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RONAN R-Freight en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ronald@r-freight.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RONAN R-Freight, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken, U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
Beveiliging persoonsgegevens
RONAN R-Freight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico voor de rechten en vrijheden van personen afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met onze Privacy Consultant de heer R. van de Manakker of via ronald@r-freight.com. 
 
Contactgegevens:
RONAN R-Freight B.V.
Privacy Consultant de heer R. van de Manakker. Hij is te bereiken via ronald@r-freight.com of +31 – 20-405 0003.